Вільне життя

Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

І. Загальні положення


1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – комісія), а також права та обов’язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області, що в межах повноважень, визначених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 (далі – Порядок), забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Документування діяльності комісії здійснюється державною мовою.

II. Структура і склад комісії, права та обов’язки її членів

1. До складу комісії включаються посадові особи Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області.

2. Комісія складається з Голови, заступника Голови, секретаря та не менше п’яти членів.

3. Склад комісії затверджується наказом Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області та формується з урахуванням основних завдань та функцій комісії. Зміни до складу комісії вносяться за поданням Голови комісії та затверджуються наказом Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області.

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності Голови комісії його обов’язки виконує заступник Голови комісії.

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії.

5. Член комісії має право:

 1. ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
 2. брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;
 3. перевіряти відомості, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 4. подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
 5. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
 6. висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;
 7. вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

6. Член комісії зобов’язаний:

 1. особисто брати участь у роботі комісії;
 2. не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 3. виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови комісії;
 4. обов’язково брати участь у голосуванні.

7. Неналежне виконання членом комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

8. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє керівника Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена комісії.

IІІ. Порядок роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її Голова.

2. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також скаржника та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

4. Розгляд питання на засіданні комісії включає такі етапи:

 1. доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);
 2. запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;
 3. виступи членів комісії та скаржника та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб з питання, що розглядається;
 4. внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;
 5. оголошення Головою комісії про припинення обговорення питання;
 6. заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);
 7. голосування.

5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів – до 5 хвилин, заключного слова – до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Головою комісії.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

7. Під час проведення засідання комісії секретарем комісії ведеться протокол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

8. Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

Висновок комісії повинен містити такі відомості: дата, час та місце його складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити та суть скарги, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначені у скарзі, та інших обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги; окрема думка члена комісії у разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо відповідності/невідповідності законодавству у сфері державної реєстрації рішення, дії або бездіяльності суб’єкта оскарження, щодо задоволення кожної з вимог скаржника або відмови в їх задоволенні з відповідним обґрунтуванням та посиланням на норми законодавства; відомості про рішення/реєстраційні дії, що підлягають скасуванню, а також про дії, що підлягають вчиненню у зв’язку зі скасуванням рішення/реєстраційної дії або у зв’язку з визнанням оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, та про суб’єкта, що буде вчиняти такі дії.

9. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області здійснює Управління державної реєстрації Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області.

10. Висновок комісії, оформлений відповідно до пункту 8 розділу III цього Положення, разом з проектом відповідного наказу Управління державної реєстрації Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області подає для підпису керівнику Головного територіального управлінні юстиції у Тернопільській області.

11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне територіальне управлінні юстиції у Тернопільській області.

О.В. Чепурна,

заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини