Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Нагадування від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) юридичні особи — платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат із метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Відображення основних засобів та нематеріальних активів у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за номером 92 (далі – П(с)БО 7), Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року за номером 242 (далі – П(с)БО 8), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» від 1 січня 2014 року та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» від 1 січня 2014 року.

Згідно з пунктом 7 П(с)БО 7 та пунктом 10 П(с)БО 8 придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Згідно з пунктом 15 МСБО 16, пунктом 24 МСБО 38 об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, та нематеріальний актив слід оцінювати за собівартістю.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток визначений пунктом 138.3 статті 138 ПКУ.

Зокрема для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14, підпунктів 138.3.2 – 138.3.4 пункту 138.3 статті 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Тобто при переході платника податків зі спрощеної системи оподаткування на загальну балансова вартість основних засобів (нематеріальних активів), придбаних у період перебування на спрощеній системі оподаткування, з метою нарахування амортизації згідно з пунктом 138.3 статті 138 ПКУ визначається на дату такого переходу за правилами бухгалтерського обліку.

Фото сектору комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області