Деталі заповнення розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води

Деталі заповнення розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок із рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до декларації.

У додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а при поданні декларації засобами електронного зв’язку — не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Відповідно до приміток, зазначених у додатку 5:

у графі «порядковий № декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;

у графі «Розрахунок №» — арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з одиниці, послідовно в порядку зростання;

у рядку 1.1 — звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

у рядку 1.2 — при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;

у рядку 2 — код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контрольними органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків-фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку в паспорті;

у рядку 3 — код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року за номером 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року за номером 3), на території якої знаходиться водний об’єкт;

у рядку 4 — інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках);

у рядку 5 «Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням водного об’єкта» — код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за кодифікатором, за місцезнаходженням водного об’єкта;

у рядку 6 — код водних об’єктів згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води необхідно звертатися до установи, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування);

у рядку 7 — розмір встановленого річного ліміту використання води у кубічних метрах згідно з отриманим дозвільним документом;

у рядку 8 — обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в кубічних метрах;

у рядку 8.1 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в кубічних метрах;

у рядку 8.2 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в кубічних метрах;

у рядку 9 — ставки рентної плати зазначаються відповідно до підпункту 255.5 статті 255 розділу IХ Податкового кодексу України (ПКУ);

у рядку 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) — коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати, відповідно до:

пункт 255.6 статті 255 розділу IX ПКУ — 0,005 (для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату);

пункт 255.7 статті 255 розділу IX ПКУ — 0,3 (житлово-комунальні підприємства в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення);

підпункт 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX ПКУ — 2 (у разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує);

підпункт 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX ПКУ — 5 (при перевищенні водокористувачами встановленого річного ліміту використання води);

у рядку 11 — податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою у цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник «V», який становить:

для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв — 1;

для водних ресурсів для потреб рибництва — 10000;

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100;

у рядку 12 – податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;

у рядку 13 — податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал (рядок 11 — рядок 12);

у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 до раніше поданої декларації, що уточнюється у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 14.1 — податкове зобов’язання, що збільшується (рядок 13 — рядок 14);

у рядку 14.2 — податкове зобов’язання, що зменшується (рядок 14 — рядок 13);

у рядку 15 — розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпунктів «а» або «б» четвертого абзацу пункту 50.1 статті 50 глави другої розділу II ПКУ;

у рядку 16 — сума штрафу (рядок 14.1 х рядок 15);

у рядку 17 — сума пені, яка обчислюється платником із дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та третього абзацу пункту 129.4 статті 129 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області