Справляння рентної плати за спеціальне використання води

Справляння рентної плати за спеціальне використання води

Державна податкова служба України листом від 14 лютого 2023 року за номером 3254/7/99-00-04-01-01 надала роз’яснення щодо правильності обчислення, своєчасності і повноти справляння рентної плати за спеціальне використання води та забезпечення своєчасності стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань та неподання/несвоєчасне подання податкової звітності у 2023 році. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, наказ Мінфіну від 15 лютого 2022 року за номером 79 «Про затвердження змін до форми податкової декларації з рентної плати», яким внесено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17 серпня 2015 року за номером 719, набрав чинності 22 березня 2022 року.

Пунктом 46.6 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що якщо внаслідок зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними формами декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для рентної плати за спеціальне використання води с квартал (пункт 257.1 ПКУ), платники рентної плати подають податкову декларацію за новою формою починаючи з другого кварталу 2022 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди за місцем податкової реєстрації (підпункт 257.3.4 ПКУ).

Платники рентної плати за спеціальне використання води подають контрольним органам одночасно з податковими деклараціями копії дозволу за спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (підпункт 255.11.19 ПКУ).

Також органи, які видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають контрольним органам та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи (підпункт 258.2.5 ПКУ).

Відповідно до пункту 255.1 ПКУ платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі, які безпосередньо здійснюють забір води з водних об’єктів та можуть здійснювати її передачу вторинним водокористувачам.

Згідно зі статтею 42 Водного кодексу, первинні водокористувачі — це ті, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних і осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Відповідно до статті 49 Водного кодексу спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Отримання дозволу є обов’язковим для тих суб’єктів, які використовують воду в об’ємі від п’яти кубічних метрів на добу.

Повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування покладено на територіальні органи центрального апарату виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства — Державне агентство водних ресурсів України.

У випадках водокористування без відповідного дозволу на спеціальне водокористування зі встановленими в ньому лімітами використання води, рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, як за понадлімітне використання (підпункт 255.11.15 ПКУ). Тобто до ставок рентної плати застосовується коефіцієнт 5 (підпункт 255.11.13 ПКУ).

Строки подання податкової звітності передбачено пунктом 48.19 ПКУ. Зокрема, для рентної плати за спеціальне використання води звітність подають за базовий звітний (податковий) період — квартал, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Платники обчислюють суму рентної плати за спеціальне використання води наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (підпункт 255.11.2 ПКУ).

Невід’ємною частиною декларації з рентної плати є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюють у додатках 5, 6 та 7 до декларації.

У додатку 5 заповнюють всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення його прокреслюють (у разі подання у паперовому вигляді) або не заповнюють (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначають у гривнях з копійками.

Відповідно до приміток, зазначених у додатку 5:

у графі «порядковий № декларації» зазначають номер декларації, до якої додається цей розрахунок;

у графі «Розрахунок №» — арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;

у рядку 1.1 — звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал — I, II, III, IV та рік;

у рядку 1.2 — у разі уточнення показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначають податковий період, що уточнюється: квартал — I, II, III, IV та рік; 

у рядку 2 — код за ЄДРПОУ платника;

у рядку 3 — код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року за номером 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року за номером 3), на території якої знаходиться водний об’єкт;

у рядку 4 — інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі — дд.мм.рррр., строк дії у роках);

у рядку 5 — «Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням водного об’єкта» — код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцезнаходженням водного об’єкта;

у рядку 6 — код водних об’єктів згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюють окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування);

у рядку 7 — розмір встановленого річного ліміту використання води у кубічних метрах згідно з отриманим дозвільним документом;

у рядку 8 — обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в кубічних метрах;

у рядку 8.1 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в кубічних метрах;

у рядку 8.2 — первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м;

у рядку 9 — ставки рентної плати зазначаються відповідно до пункту 255.5 ПКУ;

у рядку 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) — коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати, відповідно до:

пункт 255.6 ПКУ — 0,005 (для теплоелектростанцій із прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату);

пункт 255.7 ПКУ — 0,3 (житлово-комунальні підприємства в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення);

підпункт 255.11.10 ПКУ — 2 (у разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує);

підпункт 255.11.13 ПКУ — 5 (у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води);

у рядку 11 — податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою в цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовують показник «V», який становить:

для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв — за 1 куб. м; 

для водних ресурсів для потреб рибництва — за 10 000 куб. м; 

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — за 100 куб. м;

у рядку 12 — податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за І квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;

у рядку 13 — податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал (рядок 11 — рядок 12);

у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 до раніше поданої декларації, що уточнюється у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 14.1 — податкове зобов’язання, що збільшується (рядок 13 — рядок 14);

у рядку 14.2 — податкове зобов’язання, що зменшується (рядок 14 — рядок 13);

у рядку 15 — розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпунктів «а» або «б» четвертого абзацу пункту 50.1 ПКУ;

у рядку 16 — сума штрафу (рядок 14.1 х рядок 15);

у рядку 17 — сума пені, яка обчислюється платником із дотриманням норм підпункту 129.1.3 та третього абзацу пункту 129.4 ПКУ.

Отримати інформацію щодо банківських реквізитів для сплати рентної плати за спеціальне використання води платники мають можливість у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету. Під час звернення до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію щодо кожного виду платежу, зокрема бюджетний рахунок на поточну дату.

Також інформацію про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Головна/Рахунки для сплати платежів.

Разом із тим платники рентної плати за спеціальне використання води для отримання банківських реквізитів з метою сплати рентної плати за спеціальне використання води можуть звернутися до органу ДПС за місцем взяття на облік платником рентної плати за спеціальне використання води.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області