Стережіться перевищення адміністративних витрат

Стережіться перевищення адміністративних витрат

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. Про це нагадали в головному правлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 133.4.1 цього пункту 133.4 визначено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа чи організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких неприбуткова організація діє відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 435-ІV із змінами та доповненнями), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Для цілей третього абзацу підпункту 133.4.1 не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення четвертого абзацу підпункту 133.4.1 не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

— внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Згідно з підпунктом 133.4.6 до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені благодійні організації.

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначаються Законом України від 5 липня 2012 року за номером 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених згаданим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара (пункт 2 першої частини статті 1 цього Закону).

Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності (друга частина статті 16 Закону).

Згідно ж із третьою частиною статті 16 Закону розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації в поточному році.

Натомість, відповідно до підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу, в разі недотримання неприбутковою організацією, зокрема благодійною організацією, вимог, визначених цим пунктом, неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою) по останній день місяця, в якому вчинено порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Останнє розраховується, виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Причому за таких умов неприбуткова організація виключається контролюючим органом з реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення.

За період із першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (із наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду, та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Установлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для інших цілей, аніж передбачені підпунктом 133.4.2, є підставою для її виключення з реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені. Причому вони нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено порушення.

Тобто порушення зареєстрованою благодійною організацією вимог Закону, в тому числі щодо перевищення граничного розміру адміністративних витрат, що призводить до порушення вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу, є підставою для її виключення з реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 і 133.4.4 та переходом до сплати податку на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу для платників цього податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області