Чи утримувати податок на доходи нерезидента?

Чи утримувати податок на доходи нерезидента?

Відповідно до підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними статтею 141. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У розумінні пункту 141.4 статті 141 такими доходами є:

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, в тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

в) роялті;

г) фрахт та доходи від інжинірингу;

ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, в тому числі майна постійного представництва нерезидента;

е) прибуток від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу;

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення, а також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1, за ставкою в розмірі 15 відсотків (окрім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3— 141.4.6 та 141.4.11) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (підпункт 141.4.2).

Пунктом 103.9 статті 103 Податкового кодексу встановлено, що особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана в разі здійснення в звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Сума податку з доходу нерезидента, яка утримується при виплаті доходу (прибутку) нерезиденту за звітний (податковий) період, відображається в додатку ПН до рядка 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями, та відповідно рядку 23 ПН декларації.

Згідно з роз’ясненнями, наданими узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2019 року за номером 181, Податковим кодексом не визначено порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, виплачених нерезиденту — юридичній особі резидентом — фізичною особою, яка не є самозайнятою особою відповідно до визначення підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.226 самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Враховуючи сказане, фізична особа — резидент при виплаті доходів, визначених підпунктом 141.4.1, нерезиденту — юридичній особі не повинна утримувати податок на доходи нерезидента та подавати декларацію.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області