Амортизація земельних ділянок, малоцінних активів і бібліотечних фондів

Амортизація земельних ділянок, малоцінних активів і бібліотечних фондів

Порядок нарахування амортизації для платників податку на прибуток, які здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування, визначений статтею 138 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 138.3.1 її пункту 138.3 розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу, підпунктами 138.3.2—138.3.4. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів і нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Згаданим підпунктом 14.1.138 установлено, що до основних засобів відносяться матеріальні активи, в тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (окрім, вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання в своїй господарській діяльності, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується в зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

У підпункті 138.3.3 пункту 138.3 визначені групи основних засобів (необоротних активів) та мінімально допустимі строки їхньої амортизації в податковому обліку.

Зокрема, для груп 1 (земельні ділянки), 10 (бібліотечні фонди), 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи), 13 (природні ресурси) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені.

Відповідно ж до пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за номером 92 (П(С)БО 7), придбані (створені) основні засоби (у т. ч. земельні ділянки) зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, визначені пунктом 8 П(С)БО 7. При цьому вартість земельних ділянок та природних ресурсів не є об’єктом амортизації (його пункт 22).

Тобто з урахуванням положень підпункту 138.3.1 вартість земельних ділянок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів та природних ресурсів не підлягає амортизації в податковому обліку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області