26-й BookForum зап­ро­шує!

26-й BookForum зап­ро­шує!

Го­лов­ний куль­тур­ний фес­ти­валь кра­ї­ни 26 BookForum від­бу­деть­ся у Льво­ві 18—22 ве­рес­ня. Це — по­над 700 по­дій на більш ніж со­ро­ка ло­ка­ці­ях, дис­ку­сії і пер­фор­ман­си, лек­ції і вор­кшо­пи, пре­зен­та­ції кни­жок та ав­тог­раф-се­сії, кон­цер­ти і кі­но­по­ка­зи, пуб­ліч­ні ін­терв’ю, вис­тав­ки то­що. Всіх по­дій анон­су­ва­ти не­мож­ли­во, але прог­ра­ма фес­ти­ва­лю є на йо­го сай­ті.

По­дії 26-го BookForum по­ді­ля­ють­ся на те­ма­тич­ні клас­те­ри та спец­про­єк­ти. Від­бу­дуть­ся тра­ди­цій­ні кон­курс на от­ри­ман­ня пре­мії BookForum Best Book Award (до 2017-го – «Най­кра­ща книж­ка Фо­ру­му ви­дав­ців») і Ніч по­е­зії та му­зи­ки нон-стоп.

У рам­ках те­ма­тич­них клас­те­рів ви­ру­ва­ти­муть дис­ку­сії на те­ми іде­аль­но­го ро­ма­ну про ко­хан­ня, ав­то­рів і ав­то­рок ро­ман­тич­ної лі­те­ра­ту­ри, про су­час­ну про­зу й по­е­зію, про куль­ту­ру як інс­тру­мент гіб­рид­ної вій­ни, про особ­ли­вос­ті вис­віт­лен­ня вій­ни в су­час­ній лі­те­ра­ту­рі та ху­до­жньо­му ре­пор­та­жі.

На 26-й BookForum за­ві­та­ють ві­до­мі лі­те­ра­то­ри Ок­са­на За­буж­ко, Ла­ри­са Де­ни­сен­ко, Ка­те­ри­на Баб­кі­на, Ма­рі­ан­на Кі­я­новсь­ка, Оле­на Гу­сей­но­ва, Ка­те­ри­на Ка­лит­ко, Іре­на Кар­па, Сер­гій Жа­дан, Ігор По­ме­ран­цев, Ан­дрій Кур­ков, Юрій Вин­ни­чук, ін­ші.

Ірен Роз­до­будь­ко про­ве­де май­стер-клас із на­пи­сан­ня сце­на­рію до ба­йо­пі­ка. Оле­на Хо­ло­ден­ко і На­та­ля Ли­га­чо­ва пре­зен­ту­ва­ти­муть книж­ку про жур­на­ліс­ти­ку не­за­леж­ної Ук­ра­ї­ни. Ан­дрій Ку­ли­ков про­ве­де від­кри­ту лек­цію про жанр книж­ко­во­го ог­ля­ду в ра­ді­о­е­те­рі. А мо­воз­на­вець Олек­сандр Ав­ра­мен­ко — май­стер-клас для охо­чих ус­піш­но склас­ти ЗНО. Ав­тор книж­ки про особ­ли­вос­ті ме­нед­жмен­ту в ІТ Ле­ан­дер Ка­ні роз­ка­же, як пра­цю­ва­ти з ай­тіш­ни­ка­ми й не збо­же­во­лі­ти. Ре­дак­то­ри та ав­то­ри про­єк­ту «Ло­каль­на іс­то­рія» по­ді­лять­ся сек­ре­та­ми ство­рен­ня пер­шо­го в Ук­ра­ї­ні іс­то­рич­но­го глян­це­во­го жур­на­лу.

Упер­ше до Ук­ра­ї­ни за­ві­та­ють ла­у­ре­ат­ка Бу­ке­рівсь­кої пре­мії, ав­тор­ка ро­ма­ну «Мі­ніс­терс­тво гра­нич­но­го щас­тя» Арун­да­ті Рой і фі­на­ліс­тка Пу­літ­це­рівсь­кої пре­мії 2018 ро­ку, аме­ри­кансь­ка пись­мен­ни­ця Еліф Ба­ту­ман.

Ор­га­ні­за­тор фес­ти­ва­лю — ГО «Фо­рум ви­дав­ців». Спі­вор­га­ні­за­то­ри — Ук­ра­їнсь­кий ін­сти­тут кни­ги, львівсь­кі місь­ка, об­лас­на ра­ди й об­лдер­жад­мі­ніс­тра­ція, ук­ра­їнсь­кі асо­ці­а­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­пов­сюд­жу­ва­чів і біб­лі­о­теч­на асо­ці­а­ція.

Лі­ля КОС­ТИ­ШИН.