Як правильно оформити звернення?

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 40 Конституції України всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулюється Законом України від другого жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Згідно із статтею 6 згаданого Закону застосування мов у сфері звернень громадян і рішень та відповідей на них визначає Закон України від 25 квітня 2019 року за номером 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Останній із цих законів регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених, на всій території України.

Частинами ж першою і сьомою статті 1 визначено, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені Законом за номером 2704.

Процедури приймання, реєстрації, розгляду звернень громадян, контролю за виконанням доручень за результатами розгляду звернень громадян та дотримання строків їх розгляду, основні вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян та ведення діловодства за зверненнями громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах визначає Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затверджений наказом Міністерства фінансів України від другого березня 2015 року за номером 271.

Звернення громадян мають бути оформлені відповідно до вимог статті 5 першого із законів. У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Частиною сьомою статті 5 Закону визначено, що в електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

Третім і четвертим абзацами пункту 5 розділу ІІ теж згаданого тут порядку визначено, що електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд сканованої копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Інформація про електронні поштові адреси розміщується на відповідних вебсторінках офіційного вебпорталу ДПС у мережі Інтернет.

Звернення, оформлене без дотримання вимог статті 5 Закону за номером 393, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня надходження, крім випадків, передбачених першою частиною статті 7.

Не підлягають розгляду такі звернення:

— анонімні звернення, крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

— повторні звернення від одного й того громадянина з одного й того питання, якщо перше вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням строків, передбачених статтею 17, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в зверненні, не належать до компетенції органів ДФС, відповідно до статті 7 Закону за номером 393, таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. В разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДФС, воно в аналогічний строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Дія Закону за номером 393 охоплює не всі звернення. Зокрема, його сфера застосування поширюється тільки на звернення громадян. Розгляд звернень інших суб’єктів господарювання здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області